Free Material

フリー素材 利用規約

  • ในหน้า page นี้ จะเป็นการให้บริการ ภาพ material ที่สามารถใช้งานในเชิงการค้า หรือสร้างเกม เกมโดจินตามอัธยาศัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย *นอกเนื่องจากการใช้กับเกมก็สามารถนำไปใช้ได้ รวมถึงใช้ในเชิงพาณิชย์ด้วย หากมิให้ทำการทำการอัพโหลดDataซ้ำ สามารถปรับแตก หรือใช้งานเฉพาะบางส่วนได้ ห้ามใช้link material โดยตรง สามารถใช้งานmaterial ได้ ไม่ว่าจะลงเครดิตหรือไหม (หากให้เครดิตก็จะขอบพระคุณอย่างสูง) ในการใช้งาน ไม่มีความจำเป็นต้องติดต่อขออนุญาตทางอีเมลล์ก่อนแต่อย่างใด
    ผู้ถือลิขสิทธิ์ของผลงานเหล่านี้ คือ บริษัท CreativeFreaks จำกัด * สำหรับผลงานที่มีการนำไปเพิ่มเติม หรือทำการปรับเปลี่ยนบางส่วน จะถือว่าเป็น ลอกเลียนแบบของบริษัท

ห้องของเด็กผู้หญิง

แมนชั่นแบบเกียวโต (ฤดูร้อน)

ฉากหลังโลกแฟนตาชี่ เมืองรอบปราสาท

สวนสาธารณะญี่ปุ่น


Japanese Language Only